Terminy spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2023/2024:

Zebranie informacyjne - 14 września 2023 r.

Konsultacje indywidualne - "Dzień otwartej szkoły"

(spotkania z wychowawcami i nauczycielami poszczególnych przedmiotów,
w godzinach 1700- 18
00):

w I semestrze:

16 listopada 2023r.

 w II semestrze:

11 kwietnia 2024r.

Wywiadówki

śródroczna - 11 stycznia 2024r.

końcoworoczna - 13 czerwca 2024r.