INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH

w Szkole Podstawowej nr 3 w Ustce

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego w treści informacji RODO, informujemy, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 3 im. gen. Mariusza Zaruskiego w Ustce reprezentowana przez dyrektora szkoły.

Dane kontaktowe:

adres: 76-270 Ustka, ul. Wróblewskiego 7

tel./fax 59/8144-413

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

  1. Inspektorem danych osobowych jest pani Dorota Heinowska, z którą można się skontaktować pisząc na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
  2. Szkoła Podstawowa nr 3 w Ustce przetwarza:

a)        dane osobowe uczniów, ich rodziców lub opiekunów prawnych.

Celem przetwarzania jest realizacja obowiązków nałożonych przez przepisy prawa, ze szczególnym uwzględnieniem ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018r, poz. 996 ze zm.), ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, (tj. Dz. U. 2017, poz. 2198 z późn. zm., ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o systemie informacji oświatowej (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2159 ze zm.) lub na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.

b)       jako pracodawca – dane osobowe kandydatów do pracy, pracowników oraz osób, z którymi zawarto umowy cywilnoprawne.

Celem przetwarzania jest realizacja praw i obowiązków wynikających ze stosunku pracy, w tym w szczególności określonych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 917 ze zm.), ustawie z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 967 ze zm.), ustawie z  20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1065 ze zm.), ustawie z dnia 13 maja 2016r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 405 ze zm.), ustawie z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 511 ze zm.) , ustawie z dnia 26 lipca 1991r. o podatku od osób fizycznych (t.j. z 2018r., poz. 200 ze zm.), ustawie z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1778 ze zm.), ustawę z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 2191 ze zm.) lub na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.

  1. Podanie danych osobowych wymienionych w pkt. 3 jest wymogiem ustawowym, a odbiorcami przetwarzanych danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do ich uzyskania i tylko wyłącznie w zakresie określonym przepisami prawa (np. Kuratorium Oświaty w Gdańsku, ZUS, urzędy skarbowe, służba medycyny pracy).
  2. Dane osób po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych z uwzględnieniem ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 217 z późn. zm.).
  3. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

a)   żądania dostępu do danych osobowych dotyczących własnej osoby;

b)  żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe;

c)   żądania usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania;

d)  do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem- konsekwencją wycofania zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych innych niż wynikające z przepisów prawa.

  1. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
  2. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu oraz nie są przekazywane do państwa trzecich.