OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO KIEROWNIKA GOSPODARCZEGO

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Ustce, ul. Wróblewskiego 7 ogłasza nabór na stanowisko kierownika gospodarczego w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

1. Niezbędne wymagania dotyczące kandydatów:

Kierownikiem gospodarczym może być osoba, która zgodnie z art. 3 ustawy o pracownikach samorządowych oraz art. 45 ust. 2 ustawy o finansach publicznych:

 1. jest obywatelem polskim,
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 3. nie była prawomocnie skazana za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe,
 4. posiada wykształcenie wyższe magisterskie (preferowane kierunki : administracja, ekonomia lub zarządzanie),
 5. posiada co najmniej dwuletni staż pracy,
 6. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku kierownika gospodarczego,
 7. ponadto posiada: ukończony kurs z zakresu pozyskiwania funduszy unijnych, biegłą znajomość obsługi komputerowego oprogramowania biurowego (Word, Excel), swobodną umiejętność obsługi urządzeń biurowych, łatwość w redagowaniu pism urzędowych, dobrą znajomość zagadnień prawa oświatowego, znajomość ustawy Prawo Budowlane, ustawy o zamówieniach publicznych, o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, znajomość zagadnień kadrowych i prawa pracy, przepisów BHP i p.poż., ustawy o ochronie danych osobowych oraz umiejętność praktycznego ich stosowania w praktyce.

2. Wymagania dodatkowe:

 1. wysoka kultura osobista;
 2. umiejętność pracy w zespole;
 3. bardzo dobra organizacja pracy, dyspozycyjność;
 4. komunikatywność, opanowanie, zdolności negocjacyjne;
 5. punktualność, sumienność, rzetelność;
 6. gotowość do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji.

3. Przewidywany zakres wykonywanych zadań:

 1. Administrowanie szkołą:

a)      zapewnienie sprawności techniczno- eksploatacyjnej, sprzętu, budynku i urządzeń terenowych (remonty, naprawy, przeglądy techniczne) oraz prawidłowa organizacja zabezpieczenia majątku szkolnego;

b)     dbanie o sprzęt przeciwpożarowy, o stan sanitarny oraz estetykę obiektu i terenu wokół niego,

c)      organizowanie i przeprowadzanie okresowych kontroli obiektów budowlanych zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;

d)     prowadzenie ksiąg obiektu budowlanego;

e)      aktualizowanie danych do SIO;

f)       przygotowanie umów najmu oraz na usługi i zakupy, prowadzenie ich rejestru.

 1. Prowadzenie spraw związanych z finansami i rachunkowością:

a)        opracowywanie rocznych i wieloletnich planów inwestycji i remontów;

b)        uczestniczenie w przygotowywaniu projektu planów finansowych;

c)        opisywanie rachunków i faktur oraz sprawdzanie ich pod względem merytorycznym, księgowości i celowości oraz zamówieniami publicznymi;

d)        inwentaryzacja i oznakowanie sprzętu szkolnego, prowadzenie ksiąg inwentarzowych, protokolarne przekazywanie sprzętu, materiałów i pomocy dydaktycznych, programów komputerowych wraz z licencjami;

e)        organizacja inwentaryzacji rocznej i okresowej;

f)         pozyskiwanie środków zewnętrznych dla szkoły;

g)        prowadzenie dokumentacji związanej z zamówieniami publicznymi;

h)        sporządzanie sprawozdań oraz archiwizacja dokumentacji z zakresu wykonywanych zadań.

 1. Zarządzanie pracownikami:

a)      kierowanie zespołem pracowników obsługi – określenie zadań i odpowiedzialności tych pracowników w formie zakresów czynności, tworzenie im warunków pracy oraz zapewnienie bhp, pełnienie nadzoru nad podległym personelem;

b)     prowadzenie szkoleń stanowiskowych w dziedzinie BHP dla pracowników.

3. Warunki pracy:

 1. Praca administracyjno – biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych, kontakt z klientem zewnętrznym.
 2. Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy od dnia 15 grudnia 2017r. na trzymiesięczny okres próbny, następnie na czas określony z możliwością uzyskania umowy na czas nieokreślony.

4. Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny i CV;
 2. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje i odpowiedni staż pracy;
 3. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;
 4. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
 5. Oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.922 z późn. zm.) na potrzeby związane z procesem rekrutacji.
 1. Określenie miejsca i terminu składania ofert:
 2. Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 3 w Ustce, ul. Wróblewskiego 7, pok. 101, w godzinach od 9.00 do 14.00, w nieprzekraczalnym terminie do 24 listopada 2017r., w zaklejonej kopercie opisanej imieniem i nazwiskiem, adresem do korespondencji oraz numerem telefonu z dopiskiem: „Nabór na stanowisko pracownicze – Kierownik Gospodarczy w Szkole Podstawowej nr 3 w Ustce”.

 

6. Inne informacje:

 1. Oferta złożona po terminie nie podlega rozpatrzeniu.
 2. Kandydaci o terminie rozmowy kwalifikacyjnej zostaną poinformowani telefonicznie. Zastrzegamy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
 3. Wyboru dokona komisja powołana przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Ustce.
 4. informacja o wyniku wyboru zostanie umieszczona na stronie internetowej szkoły w Biuletynie Informacji Publicznej.
 5. Oferty kandydatów nie wyłonionych w trakcie naboru możliwe będą do odebrania w ciągu 1 miesiąca od dnia opublikowania wyniku naboru. Po tym terminie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Ustce

Elżbieta Mey – Wysocka

Ustka, 10-11-2017r.