Dzięki pozyskanym funduszom z Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 5 czerwca br. uczniowie klas V, VI, VII, VIII uczestniczyli w warsztatach profilaktycznych. Pierwszy z programów DEBATA adresowany był do młodzieży szkolnej w wieku 12 – 13 lat i miał charakter uprzedzający. Jego zadaniem jest zapobieganie przedwczesnemu używaniu alkoholu, towarzyszącym temu konsekwencjom oraz promowanie postawy trzeźwości. Spotkanie służyło również przyjrzeniu się przekonaniom normatywnym młodzieży i próbie ich modyfikacji. Przeprowadzona podczas programu ankieta umożliwi postawienie wstępnej diagnozy na temat picia alkoholu przez młodzież. Drugi program profilaktyki uniwersalnej „ Smak życia, czyli debata o dopalaczach” był skierowany do młodzieży w wieku 15 -16 lat. Dostarczył naszym uczniom podstawowej wiedzy na temat „dopalaczy” i zagrożeń wynikających z ich używania, a w konsekwencji zwiększenia ostrożności i zmniejszenia otwartości na kontakty z tymi produktami. Oba programy były kolejnym krokiem do tego, aby nasza młodzież dokonywała odpowiedzialnych wyborów w swoim życiu.

Jolanta Piętos