ZAMAWIAJĄCY:   Szkoła Podstawowa nr 3                                                                                              Ustka, dnia 03.02.2020 roku

                          im. gen. Mariusza Zaruskiego w Ustce

                          ul. Wróblewskiego

                         76-270 Ustka

                                  

Wszyscy Wykonawcy

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Nazwa zamówienia: Usługa gastronomiczna polegająca na przygotowaniu, dostarczaniu i wydawaniu posiłków dla dzieci w wieku szkolnym w roku szkolnym w 2020 roku

Nr postępowania: ZP/SP3/01/2020

Zamawiający – Szkoła Podstawowa nr 3 im. gen. Mariusza Zaruskiego w Ustce, działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.), informuje, iż:

1)   otwarcie ofert w przedmiotowym postępowaniu odbyło się dnia 3 lutego 2020 r. o godz. 14:00;

2)   kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 208 000,00 zł brutto                                              

3)   do wyznaczonego terminu składania ofert, oferty złożyli następujący Wykonawcy:

 

 Lp.

Firma i adres Wykonawcy

 Cena oferty brutto

60%

 Doświadczenie osób

skierowanych do realizacji

40%

 Termin wykonania zamówienia

Warunki płatności

 1.

FIRMA GASTRONOMICZNA

„ADAMSKI”

siedziba Redzikowo 16 A, Stołówka Szkolna

zam. Ul. Władysława IV 7/69, 76-200 Słupsk

198 990,00 zł

 10 lat

 Zgodnie z zapisami

SIWZ

 Zgodnie z zapisami

SIWZ

 

 2.

„KLUSEK” Piotr Zamościk

ul. Mickiewicza 5a

76-270 Ustka

 

 

198 990, 00 zł

 6 lat

Zgodnie z zapisami

SIWZ

 Zgodnie z zapisami

SIWZ

 

 3.

EDEN CATERING

Kamila Żywiecka

ul. Spacerowa 1

76-200 Słupsk

205 623,00

 17 lat

Zgodnie z zapisami

SIWZ

 Zgodnie z zapisami

SIWZ

 

     Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy PZP Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.