Na podstawie rozp. MEN z 9 kwietnia 2020r.   zmieniającego rozp. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz rozp. MEN z 10 kwietnia 2020r . zmieniającego rozp. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, informuję jak niżej.

1. Kształcenie na odległość przedłużone zostaje do 26 kwietnia 2020r.

2. Egzamin ósmoklasisty nie odbędzie się w planowanym terminie tj. w dniach 21, 22, 23 kwietnia 2020r. Komunikat w sprawie zmiany harmonogramu egzaminów zewnętrznych zostanie ogłoszony przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej nie później niż na 21 dni przed pierwszym dniem przeprowadzenia danego egzaminu. Jednocześnie zostają utrzymane w mocy wszystkie rozpoczęte już czynności dotyczące organizacji i przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty.

3. Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 do klasy I publicznych szkół ponadpodstawowych jest przeprowadzane w nowych terminach określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Nowe terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów są podawane do publicznej wiadomości na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania (strona odpowiedniego Kuratorium Oświaty).

Dyrektor

Elżbieta Mey-Wysocka