Wyniki rekrutacji do klasy pierwszej ogólnodostępnej Szkoły Podstawowej nr 3 w Ustce.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz. U. 2020, poz.530)

„§11b. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, o których mowa w art.158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe, wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów, o których mowa w art.158 ust.1 i 3 tej ustawy, podaje się do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.”

Komisja Rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do klasy pierwszej ogólnodostępnej Szkoły Podstawowej nr 3 w Ustce na rok szkolny 2020/2021.

Jednocześnie informujemy, że listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do klasy I opublikowane zostaną, zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza nr 0050.SOKS.37.2020 wydanym 27.02.2020r., w dniu 05 maja 2020r.

LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH - pobierz

LISTA KANDYDATÓW NIEZAKWALIFIKOWANYCH - pobierz