Szanowni Rodzice i Opiekunowie

W odpowiedzi na liczne pytania dotyczące  półkolonii letnich informuję, iż ze względu na  panującego  wciąż  wirusa COVID-19 i wynikające z tego faktu obostrzenia sanitarne tegoroczne półkolonie nie będą realizowane w dotychczasowej formule.

Nie oznacza to jednak, że zupełnie rezygnujemy z prowadzenia letniego wypoczynku. Chcemy żebyście Państwo wiedzieli, iż w myśl  obowiązujących nas (obligatoryjnie) Wytycznych GIS, MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży musimy ograniczyć  wszelkiego rodzaju  wyjścia, wyjazdy, kontakty zewnętrzne. Tak więc opieka, zabawy i zajęcia będą odbywały się w budynku szkoły i w jej okolicach, ewentualne wyjścia  dzieci realizowane tylko w zgodzie z w/w Wytycznymi –to główne  założenia  programu półkolonii.

Jednocześnie informuję  o możliwości  zawieszenia bądź odwołania w każdej chwili dalszych turnusów w sytuacji  podjęcia takiej decyzji przez władze sanitarne.

Terminy turnusów:

I  turnus: 06.07.2020r.- 17.07.2020r. (zajęcia w budynku SP3 oraz SP1)

II turnus: 20.07.2020r.- 31.07.2020r. (zajęcia w budynku SP2 oraz SP1)

III turnus: 03.08.2020r.- 14.08.2020r. (zajęcia w budynku SP2 oraz SP1)

Zajęcia odbywają się od 9:00 do 16:00 (w celu ograniczenia skupisk rodziców/opiekunów, prosimy o odbiór dzieci od 15:45). W trakcie pobytu na zajęciach dzieci mają zapewnione drugie śniadanie i obiad.

Prosimy o dostarczenie własnoręcznie podpisanego oświadczenia w pierwszym dniu turnusu oraz o zapoznanie się z procedurami.

Uczestnicy wypoczynku:

 1. Są zdrowi, co poświadczają rodzice dziecka w pisemnym oświadczeniu o braku u uczestnika wypoczynku infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną (dzieci przychodzą pierwszego dnia z podpisanym oświadczeniem – wzór w załączniku).
 2. Nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miały kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 14 dni przez rozpoczęciem wypoczynku, co stwierdza się na podstawie oświadczenia rodziców dziecka, prawnych opiekunów lub pełnoletniego uczestnika wypoczynku.
 3. Są przygotowani do stosowania się do wytycznych i regulaminów uczestnictwa związanych z zachowaniem dystansu społecznego (co najmniej 2 m) oraz przestrzeganiem wzmożonych zasad higieny.

 Rodzice/prawni opiekunowie uczestników wypoczynku:

 1. Udostępniają organizatorowi i kierownikowi wypoczynku numer telefonu lub inny kontakt zapewniający szybką komunikację.
 2. Zobowiązują się do niezwłocznego odbioru dziecka z wypoczynku w przypadku wystąpienia u ich dziecka niepokojących objawów choroby (podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności).
 3. Osoby odprowadzające dziecko na zbiórkę lub do obiektu są zdrowe, nie mają objawów infekcji lub choroby zakaźnej, nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych w okresie 14 dni przed rozpoczęciem wypoczynku (nie wchodzą do budynku szkoły)
 4. Należy zaopatrzyć uczestnika wypoczynku w indywidualne osłony nosa i ust do użycia podczas pobytu na wypoczynku.
 5. Rodzic/Opiekun przyprowadza dziecko na wyznaczoną godzinę. Jest wyposażony wraz z dzieckiem w maseczkę ochronną. W wejściu do szkoły dziecko ma mierzoną temperaturę przez wyznaczonego pracownika. Jeśli nie przekracza ona 37˚C, może uczestniczyć w zajęciach. Jeśli przekracza 37˚C, uczeń nie zostaje wpuszczony do szkoły.
 6. W holu dziecko dezynfekuje ręce i czeka na nauczyciela lub pracownika szkoły, z którym udaje się do wyznaczonej sali.
 7. Gdy już wszyscy uczestnicy zajęć zajmą swoje miejsca, wówczas mogą zdjąć maseczki ochronne, które ponownie zakładają po zakończeniu zajęć przed opuszczeniem sali.
 8. Po zajęciach uczniowie pod opieką udają się do wyjścia, zachowując między sobą odstępy 2 m. Rodzice odbierają uczniów przed szkołą.
 9. Jeżeli rodzic chce odebrać dziecko przed zakończeniem zajęć, dzwoni dzwonkiem przy drzwiach wejściowych, przekazuje tę informację pracownikowi szkoły i oczekuje na dziecko przed budynkiem.

Oświadczenie rodzica - pobierz

Wytyczne - pobierz

RODO - pobierz

Wytyczne GIS MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży - pobierz