Informacja o efektach realizacji  projektu: „Rozwińmy żagle szans!” – podniesienie jakości edukacji ogólnej w Szkołach Podstawowych i w Szkole Gimnazjalnej w Mieście Ustka

Projekt realizowano w latach szkolnych 2016/2017 i 2017/2018

Zadanie 1. Zajęcia dodatkowe dla uczniów w celu podnoszenia kompetencji w kierunku nauk ścisłych i przyrodniczych.

Zadanie zrealizowano zgodnie z założeniami, według harmonogramu i przyjętych programów pracy. Ze wsparcia skorzystało 53 uczniów-25K/28M. Zrealizowano 396h w tym 132h Laboratorium fizyczne i 264h Laboratorium biologiczno-chemiczne. Uczniowie poszerzali zakres wiedzy oraz umiejętności z zakresu fizyki, chemii, biologii.  Zajęcia odbywały się w pracowniach nauk ścisłych: matematyczno-fizycznej i biologiczno-chemicznej; w pełni wykorzystano pomoce dydaktyczne i sprzęt zakupiony z budżetu  projektu. Uczniowie pracowali metodami badawczymi i doświadczalnymi; realizowali projekty edukacyjne. Planowali i przeprowadzali doświadczenia fizyczne, chemiczne, biologiczne Wykonywali ćwiczenia praktyczne, dokonywali pomiarów, opracowywali wyniki i przygotowywali raporty w formie sprawozdań.  Prowadzili obserwacje, formułowali wnioski. Podczas zajęć  wykorzystywali narzędzia TIK- przygotowywali prezentacje multimedialne, wyszukiwali, analizowali i przetwarzali informacje,  układali gry dydaktyczne, opracowywali wyniki badań i pomiarów. Uczniowie klasy III przygotowywali się do egzaminu, w ramach powtórek analizowali testy egzaminacyjne i wykonywali zadania  utrwalające wiadomości. Część zajęć fizyki, zoologia i anatomia człowieka odbyła się w specjalistycznych pracowniach Akademii Pomorskiej, która była partnerem projektu. Na rozpoczęcie i zakończenie udziału w zajęciach przeprowadzono testy wiedzy. Analiza i porównanie wyników wykazało, że uczniowie podnieśli poziom i zwiększyli zakres wiedzy- średni przyrost wiedzy w pkt. procentowych: z fizyki 49, z chemii 39, z biologii 30. Wyniki ankiety ewaluacyjnej pokazały, że uczniowie dzięki uczestnictwu w zajęciach rozwinęli swoje zdolności i zainteresowania, zmotywowani zostali do samodzielnego poszerzania wiedzy i umiejętności, uświadomili sobie korzyści płynące z rozwijania kompetencji kluczowych. Zajęcia w pełni spełniły ich oczekiwania - dzięki nim osiągnęli lepsze wyniki, wzrosła ich motywacja do nauki, rozwinęli aktywność twórczą. Zajęcia odbywały się w sposób równościowy, który umożliwiał włączenie w równym stopniu dziewczynek i chłopców do każdego rodzaju zajęć. Zadania wykonano w 100%.

Zadanie 2. Zajęcia dla uczniów w kierunku kształtowania kompetencji kluczowych językowych.

Zadanie zrealizowano zgodnie z założeniami , według harmonogramu i przyjętych programów pracy. Ze wsparcia skorzystało 39 ucz.-20K/19M. Zrealizowano 396 h: 132h Język hiszpański, 132h Język angielski metodą Natural approach, 132h Język angielski dla średniozaawansowanych. Podczas  realizacji zajęć w pełni wykorzystano potencjał pracowni lingwistycznej - sprzęt i pomoce multimedialne zakupione z budżetu projektu.  Dzięki udziałowi w  zajęciach  uczniowie rozwinęli cztery sprawności językowe - słuchanie, czytanie, pisanie, mówienie, wzbogacili struktury gramatyczno-leksykalne z różnych dziedzin z naciskiem na język praktyczny i sprawne zastosowanie języka obcego w typowych sytuacjach życia codziennego. Zajęcia prowadzono stosując zabawy lingwistyczne, gry planszowe, ciekawe dialogi sytuacyjne, filmy i programy  edukacyjne. Tablety zakupione  ze środków projektu wykorzystywano min. do pracy z fiszkami, czy wyszukiwania informacji na portalach hiszpańsko i anglojęzycznych; słowniki obrazkowe do tłumaczeń, gier leksykalnych, kalamburów; szeroko wykorzystywano możliwości tablicy multimedialnej. Uczestnicy zajęć język hiszpański przygotowali przedstawienie teatralne w języku hiszpańskim, którym zwyciężyli w I wojewódzkim hiszpańskim konkursie teatralnym w Gdańsku. Na rozpoczęcie i zakończenie udziału w zajęciach przeprowadzono testy wiedzy i umiejętności, których wyniki wskazują na przyrost  wiedzy i umiejętności z j. angielskiego - średni przyrost w pkt. procentowych -25 i wysoki poziom posługiwania się  językiem hiszpańskim; dodatkowo poszerzyli zakres kompetencji językowych o trzeci język obcy zachodnioeuropejski. Ankiety ewaluacyjne pokazały, że uczniowie dzięki uczestnictwu w zajęciach rozwinęli swoje zdolności i zainteresowania, zmotywowani zostali do samodzielnego poszerzania wiedzy i umiejętności, uświadomili sobie korzyści płynące z rozwijania kompetencji kluczowych językowych; zajęcia w pełni spełniły ich oczekiwania - dzięki nim osiągnęli lepsze wyniki, wzrosła ich motywacja do nauki; uczniowie deklarują, że dalej będą poszerzać znajomość języka angielskiego w szkołach ponadgimnazjalnych i kontynuować naukę języka hiszpańskiego.  Zajęcia odbywały się w sposób równościowy, który umożliwiał włączenie w równym stopniu dziewczynek i chłopców do każdego rodzaju zajęć.  Zadanie wykonano w 100 % .

Zadanie 3. Zajęcia dla uczniów w celu podnoszenia kompetencji w kierunku nauk informatycznych.

Zadanie zrealizowano zgodnie z założeniami, według harmonogramu i przyjętego programu pracy. Ze wsparcia skorzystało 16 uczniów-6K/10M.  Zrealizowano 132 h zajęć Robotyka i kodowanie.  Uczniowie nauczyli się przedstawiać algorytmy rozwiązywania różnych problemów, poznali środowisko programowania Scratch i Logo, zapoznali się z aktualizacją oprogramowania EV3; tworzyli animacje i proste gry. Analizowali programy robotów, wykonywali roboty i testowali je w grupach kontrolnych z zastosowaniem zestawu robotycznego Lego MindstromEV3.  Podczas zajęć w pełni korzystano ze sprzętu zakupionego w ramach projektu;  użytkowano  sprzęt multimedialny, w który wyposażono pracownię nauk ścisłych. Podczas zajęć uczniowie wykazywali się dużą aktywnością i kreatywnością. Testem ewaluacyjnym było budowanie robotów - wszyscy uczestnicy zajęć bez trudu wykonali zadanie.  Ankiety ewaluacyjne pokazały, że uczniowie dzięki uczestnictwu w zajęciach rozwinęli swoje zdolności i zainteresowania, na zajęciach nauczyli się logicznego myślenia, kreatywności w rozwiązywaniu problemów, analizy i syntezy zebranych informacji; zmotywowani zostali do samodzielnego poszerzania wiedzy i umiejętności; zajęcia w pełni spełniły ich oczekiwania - dzięki nim osiągnęli lepsze wyniki, wzrosła ich motywacja do nauki.  Zajęcia odbywały się w sposób równościowy, który umożliwiał włączenie w równym stopniu dziewczynek i chłopców do każdego rodzaju zajęć. W całym okresie trwania projektu zrealizowano 132h.  Zadanie wykonano w  100 % .

Zadanie 4. Zajęcia z kształtowania kompetencji kluczowych społecznych, umiejętności uczenia się i przydatnych na rynku pracy.

Zadanie zrealizowano zgodnie z założeniami, według harmonogramu i przyjętego programu pracy. Ze wsparcia skorzystało 250 ucz-129K/121M. Zrealizowano 286h zajęć Przedsiębiorczość z edukacją zawodową. Uczniowie poznawali swoje słabe i mocne strony, odkrywali  zdolności i predyspozycje zawodowe. Opracowywali indywidualne plany kariery zawodowej z uwzględnieniem swoich możliwości i ograniczeń. Poznali specyfikę różnych zawodów i uwarunkowania lokalnego rynku pracy min. podczas wycieczek do zakładów pracy. Przedstawiono ofertę szkół ponadgimnazjalnych - np. podczas targów edukacyjnych zorganizowanych przez realizatora zajęć; przeprowadzono nabór elektroniczny do wybranych szkół. W szkole utworzono pracownię doradztwa  zawodowego, w której  uczniowie w pełni korzystali z pomocy dydaktycznych i sprzętu zakupionych w ramach projektu; korzystali min. z programu komputerowego Wstępna Orientacja Zawodowa, filmów o specyfice danego zawodu, platformy e-modle, tabletów.  Ankiety ewaluacyjne pokazały, że uczniowie dzięki uczestnictwu w zajęciach zostali przygotowani do świadomego wyboru szkoły ponadgimnazjalnej, poznali swoje predyspozycje osobowościowe i zawodowe; poznali zapotrzebowanie na rynku pracy. Zajęcia w pełni spełniły ich oczekiwania. Przeprowadzone we wrześniu 2018r. badanie losów absolwentów wskazuje na skuteczność oddziaływania zajęć - wszyscy uczestnicy kontynuują naukę zgodnie ze swoim planem kariery zawodowej. Zajęcia odbywały się w sposób równościowy, który umożliwiał włączenie w równym stopniu dziewczynek i chłopców do każdego rodzaju zajęć. W całym okresie trwania projektu zrealizowano 286h. Zadanie wykonano w 100 %.

Zadanie 5. Zajęcia dla dzieci z zaburzeniami rozwoju i dysfunkcjami i ich opiekunów.

Zadanie zrealizowano zgodnie z założeniami, według harmonogramu i przyjętych programów pracy. Ze wsparcia skorzystało18 ucz.-10K/8M. Zrealizowano 354h, w tym 66h Szansa dla dyslektyków, 132h Terapia pedagogiczna grupowa, 132h Terapia pedagogiczna grupowa i indywidualna.  Podczas zajęć Szansa dla dyslektyków uczniowie usprawniali koordynację wzrokowo-ruchową, czytanie ze zrozumieniem, utrwalali zasady ortograficzne, wzbogacali słownictwo czynne. Wykonywali ćwiczenia słuchowe, grafomotoryczne, stymulujące i doskonalące pamięć. Przygotowywali się  do egzaminu z j. polskiego rozwiązując testy egzaminacyjne. Porównanie wyników testów wiedzy przeprowadzonych przed rozpoczęciem i na zakończenie udziału w zajęciach wskazuje na przyrost wiedzy 15 w punktach procentowych; wzrosła również średnia roczna ocena klasyfikacyjna z j. poleskiego z 4,1 do 4,6. Ankiety ewaluacyjne pokazały, że uczniowie dzięki uczestnictwu w zajęciach poprawili umiejętność czytania ze zrozumieniem, wzbogacili słownictwo, poprawili znajomość i praktykę stosowania zasad ortograficznych, uzyskali lepsze oceny roczne z języka polskiego. Na zajęciach Terapii grupowej stosując różne techniki terapeutyczne wdrażano uczniów do stosowania norm społecznych, niwelowano indywidualne trudności w prawidłowym zachowaniu się, komunikacji interpersonalnej; wyrabiano nawyki kultury bycia; przeprowadzono warsztaty kreatywnego podejścia do problemów, uczono pokonywania własnych ograniczeń; uczniowie szukali sposobów radzenia sobie z silnymi emocjami-uczestnicy  ćwiczyli techniki relaksacyjne rozładowujące napięcie emocjonalne. Zajęcia prowadzono w oparciu o program terapeutyczny Strategia Bezpieczeństwa zakupiony z budżetu projektu. Ankiety ewaluacyjne pokazały, że dzięki zajęciom uczestnicy poprawili swoje zachowanie, są częściej chwaleni, poprawiły się ich relacje z rówieśnikami, chętniej pracują zespołowo. Zajęcia Terapii grupowej i indywidualnej skupiały się na niwelowaniu indywidualnych dysfunkcji uczestników; wykonywali oni  ćwiczenia stymulujące, rozwijające i usprawniające min. w zakresie spostrzegania stosunków przestrzennych, koordynacji wzrokowo-ruchowej, analizy i syntezy wzrokowej. Indywidualna diagnoza możliwości i potrzeb przeprowadzona przed rozpoczęciem i na zakończenie zajęć pokazuje znaczną poprawę w niwelowaniu indywidualnych deficytów- uczniowie poprawili średnie ocen końcowych i oceny zachowania. Podczas wszystkich zajęć w pełni wykorzystano pomoce dydaktyczne i sprzęt zakupione w ramach projektu. Zajęcia odbywały się w sposób równościowy, który umożliwiał włączenie w równym stopniu dziewczynek i chłopców do każdego rodzaju zajęć. Zadanie wykonano w 100 % .

Zadanie 6. Zajęcia dodatkowe dla dzieci z deficytami wiedzy wymagających dostosowania form
i metod nauczania do indywidualnych możliwości edukacyjnych.

Zadanie zrealizowane zgodnie z założeniami, harmonogramem i przyjętymi programami pracy. Ze wsparcia skorzystało 86ucz.-34K/53M. Zrealizowano 790h w tym 264h Matematyka z fizyką, 264 h Biologia z chemią, 192 h Chemia z fizyką i 70 h Informatyka z elementami programowania i robotyki. Zajęcia prowadzono metodami aktywizującymi w tym  metodą projektu i eksperymentu uczniowskiego. Uczestnicy zajęć planowali i wykonywali doświadczenia fizyczne i biologiczno-chemiczne, wspólnie analizowali i opracowywali wyniki, w dyskusjach grupowych formułowali wnioski; uczyli się przez odkrywanie i działanie wykonując ćwiczenia i zadania praktyczne. Prowadzili badania, pomiary, obserwacje; zapisywali i analizowali wyniki badań z wykorzystaniem sprzętu multimedialnego zakupionego w ramach projektu.  Powtarzali i utrwalali  bieżący materiał zgodnie z indywidualnymi potrzebami, przygotowywali się do egzaminu gimnazjalnego powtarzając materiał i rozwiązując przykładowe testy egzaminacyjne. Wyrównywali braki edukacyjne i zgodnie z indywidualnymi potrzebami i możliwościami przygotowywali się do poprawy bieżących ocen. Zajęcia odbywały się  w pracowniach nauk ścisłych: matematyczno-fizycznej i biologiczno-chemicznej wyposażonych w pomoce dydaktyczne i sprzęt zakupione z budżetu projektu. Podczas zajęć wykorzystywano min. tablice interaktywne, rzutnik multimedialny, tablety i komputery oraz programy multimedialne, modele biologiczne, mikroskopy, zestawy doświadczalne do fizyki i chemii. Porównanie wyników testów wiadomości ex ante i ex post wykazały, że średni przyrost wiedzy uczniów w pkt. procentowych wyniósł: z matematyki 37, z fizyki 23, z chemii 22, z biologii 25. Ankiety ewaluacyjne pokazały, że udział w zajęciach pozwolił uczniom pokonywać trudności w nauce i przyczynił się do osiągnięcia lepszych wyników; dzięki uczestnictwu w zajęciach  zmotywowani zostali do samodzielnego poszerzania wiedzy i umiejętności, wzrosła ich motywacja do nauki, poprawiła się samoocena; zajęcia w pełni spełniły ich oczekiwania. 12 uczniów kl. I SP na zajęciach Informatyka z elementami programowania i robotyki zdobyli umiejętności posługiwania się komputerem oraz programami Baltie i Paint do rozwiazywania zadań z różnych obszarów edukacyjnych. Uczniowie pracowali  metodą samodzielnych doświadczeń, kierowania działalnością własną, obserwacji i pokazów, ćwiczeń i rozwiązywania zadań. Indywidualna diagnoza przeprowadzona na podstawie obserwacji wykonywanych zadań, analizy ćwiczeń oraz wyników zadań wskazuje na bardzo dobre opanowanie umiejętności wymaganych w programach Baltie 3 i MS Paint przez wszystkich uczestników zajęć. Wszystkie  zajęcia odbywały się w sposób równościowy, który umożliwiał włączenie w równym stopniu dziewczynek i chłopców do każdego rodzaju zajęć. Zadanie wykonano w 100% .

Zadanie 7. Zajęcia edukacyjne realizowane na Akademii Pomorskiej w Słupsku dla Gimnazjum
i Szkół Podstawowych.

Na  Akademii Pomorskiej w Słupsku zrealizowano 58 h  w tym 22 h fizyki w ramach zajęć Laboratorium fizyczne, Matematyka z fizyką, Chemia z fizyką oraz 36 h zoologii i anatomii człowieka w ramach zajęć Laboratorium Biologiczno-chemiczne i Biologia z chemią. Zadanie zrealizowano w 100%    

Zadanie 8. Szkolenia dla nauczycieli podnoszące kompetencje i kwalifikacje jako działanie uzupełniające.

W szkoleniach ukończyło 18 nauczycieli (17K/1M). 15 osób uczestniczyło w kursie TIK – Obsługa narzędzi informatycznych i urządzeń mobilnych wykorzystywanych do pracy z uczniem. Nauczyciele doskonalili swoje umiejętności w zakresie pracy metodą Webquest, korzystania z platformy Moodle, tworzenia prezentacji multimedialnych, wykorzystywania internetowych zasobów edukacyjnych  oraz narzędzi www i mobile. 3 osoby uzyskały certyfikat Professional Coach dzięki ukończeniu kursu coachingu jako metody rozwijania potencjału uczniów.

Zadanie 9. Utworzenie pracowni przedmiotowych w szkołach.

Utworzono trzy pracownie przedmiotowe; dwie nauk ścisłych - matematyczno-fizyczna i biologiczno-chemiczna oraz salę lingwistyczną. Zostały wyposażone w meble, pomoce dydaktyczne i sprzęt w tym TIK zgodnie z budżetem projektu. Podczas zajęć w pełni i zgodnie z przeznaczeniem wykorzystano wyposażenie pracowni podczas zajęć Laboratorium fizyczne i Laboratorium biologiczno-chemiczne, Matematyka z fizyką, Chemia z fizyką, Biologia z chemią, Robotyka i kodowanie, Język hiszpański,  Język angielski Natural approach i Język angielski dla średniozaawansowanych.