Terminy spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2020/2021:

Zebranie informacyjne - 17 września 2020 r.

Konsultacje indywidualne - "Dzień otwartej szkoły"

(spotkania z wychowawcami i nauczycielami poszczególnych przedmiotów,
w godzinach 1700- 18
00):

w I semestrze:

20 listopada 2020r.

 w II semestrze:

12 marca 2021r.

Wywiadówki

śródroczna - 21 stycznia 2021r.

końcoworoczna - 28 maja 2021r.