Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

Lp.                          Wydarzenia                                         Termin                                            
1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno - wychowawczych 4.09.2017
2. Semestr I 4.09.2017 - 12.01.2018
3. Powiadomienie uczniów i rodziców o przewidywanych śródrocznych ocenach niedostatecznych do 22.12.2017
4. Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31.12.2017
5. Ferie zimowe 29.01 - 11.02.2018
6. Semestr II 13.01 - 22.06.2018
7. Wiosenna przerwa świąteczna 29.03-3.04.2018
8. Egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki  w gimnazjum

18.04.2018- część humanistyczna

19.04.2018 - część matematyczno - przyrodnicza

20.04.2018 - część z języka obcego

9. Powiadomienie uczniów i rodziców o przewidywanych rocznych ocenach niedostatecznych do 23.05.2018
10. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych 22.06.2018
11. Ferie letnie  23.06 - 31.08.2018
12. Dni wolne od zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ("ustawowe")

1.11.2017

11.11.2017

1.05.2018

3.05.2018

31.05.2018

13. Dni wolne od zajęć dydaktycznych i wychowawczych z zajęciami opiekuńczo-wychowawczymi ("dni dyrektorskie")

2.11.2017

3.11.2017

18, 19, 20.04.2018 

2.05.2018

4.05.2018

1.06.2018