Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 - pobierz

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - pobierz

Informacja z otwarcia ofert - pobierz

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 8.11.2021r. - pobierz

SWZ - pobierz

Załącznik 1 - Formularz oferty - pobierz

Załącznik 2 - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia - pobierz

Załącznik 3 - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu - pobierz

Załącznik 4 - Wzór umowy - pobierz

Załącznik 5 - Wykaz usług - pobierz

Załącznik 6 - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej - pobierz

Załącznik 7 - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby - pobierz

Załącznik 8 - Wykaz osób - pobierz

Załącznik 9.1 - Formularz cenowy na zadanie 1- pobierz

Załącznik 9.2 - Formularz cenowy na zadanie 2 - pobierz

Załącznik 10 - Identyfikator postępowania - pobierz

Załącznik 11 - Instrukcja użytkownika miniPortal ePUAP - pobierz

Informacja - ŚRODKI PRZEZNACZONE NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA - pobierz