ORGANIZACJA I DZIAŁANIE ODDZIAŁÓW SPORTOWYCH I MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W USTCE

ROK SZKOLNY 2019/2020

 

 Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego (Dz.U. z dnia 29 marca 2017 r., poz. 671)

1.Zadaniem oddziału sportowego jest stworzenie uczniom optymalnych warunków, umożliwiających godzenie zajęć sportowych z innymi zajęciami edukacyjnymi, w szczególności przez:

  a)      opracowanie tygodniowego rozkładu zajęć tak, aby rozkład innych zajęć edukacyjnych był dostosowany do rozkładu zajęć sportowych;

  b)      dążenie do maksymalnego opanowania i utrwalenia przez uczniów na zajęciach edukacyjnych wiadomości objętych programem nauczania;

  c)      umożliwienie uczniom osiągającym bardzo dobre wyniki sportowe i uczestniczącym w zawodach krajowych lub międzynarodowych realizowania indywidualnego programu lub toku nauki;

  d)     organizowanie ferii letnich i zimowych w ciągu całego roku szkolnego, z dostosowaniem ich terminów do terminów zawodów sportowych, przy zachowaniu liczby dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

2.Oddział sportowy nie może liczyć mniej niż 20 uczniów, w pierwszym roku szkolenia.

3.Liczba uczniów oddziału mistrzostwa sportowego zależy od możliwości zebrania uczniów o zbliżonym poziomie sportowym.

4.Obowiązkowy wymiar zajęć sportowych w oddziale sportowym wynosi 10 godzin, a w oddziale mistrzostwa sportowego 16 godzin. W ramach tych godzin realizowane są 4 godziny obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego, zgodnie z ramowym planem nauczania.

5.W oddziale sportowym i mistrzostwa sportowego w ramach zajęć sportowych jest realizowany program szkolenia opracowany przez odpowiedni Polski Związek Sportowy. Oddziały sportowe i mistrzostwa sportowego będą realizować programy szkolenia we współpracy z Usteckim Towarzystwem Pływackim „AQUA”, Klubem MKS „Jantar” Ustka, Stowarzyszeniem „Szczypiorniak”.

6.Rodzice dzieci przyjętych do oddziału sportowego ze szkoleniem w pływaniu zobowiązani są do wyposażenia dziecka w:

  a)      strój pływacki (czepek, okulary, klapki basenowe)

  b)      strój sportowy (dres, obuwie sportowe, koszulka, spodenki).

7.Programy szkolenia są realizowane równolegle z programem nauczania uwzględniającym podstawę programową.

8.Współpraca dotyczyć będzie w szczególności:

  a)      pomocy szkoleniowej (zapewnienie szkolenia prowadzonego przez wykwalifikowanych trenerów),

  b)      pomocy organizacyjnej zapewniającej uczniom korzystanie z basenu w hotelu Grand Lubicz i bezpłatnego udostępniania obiektów piłkarskich znajdujących się na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustce oraz hali sportowej przy ZSOiT w Ustce,

  c)      korzystania z opieki medycznej (kontrola stanu zdrowia pod kątem możliwości uczestniczenia w zawodach i współzawodnictwie sportowym),

  d)     korzystania z zabiegów odnowy biologicznej (psycholog sportu, zabiegi rehabilitacyjno- regeneracyjne),

  e)      prowadzenia badań diagnostycznych,

  f)       tworzenia warunków do uczestnictwa uczniów w zawodach krajowych i międzynarodowych.

9.Szczegółowe warunki współpracy określone zostaną w umowach zawartych pomiędzy organem prowadzącym szkołę, a odpowiednim klubem i stowarzyszeniem.

10.Uczniowie oddziału sportowego i oddziału mistrzostwa sportowego są zobowiązani do udziału w zawodach i współzawodnictwie sportowym.

11.W uzasadnionych przypadkach uczniowie oddziałów sportowych i mistrzostwa sportowego, którzy ze względu na kontuzję lub inną czasową niezdolność do uprawiania sportu, nie uczestniczą w zajęciach sportowych, uczęszczają na pozostałe zajęcia edukacyjne.

12.Udział w pozaszkolnych zawodach sportowych i pozaszkolnym współzawodnictwie sportowym będzie wymagał kwalifikacji od lekarza medycyny sportowej.

13.W przypadku opinii trenera lub instruktora prowadzącego zajęcia sportowe, lub opinii lekarza uzasadniającej brak możliwości kontynuowania przez ucznia szkolenia sportowego, uczeń przechodzi od nowego roku szkolnego lub nowego semestru do oddziału szkolnego działającego na zasadach ogólnych.

14.Uczniowie oddziałów sportowych i oddziałów mistrzostwa sportowego podlegają statutowi, w tym regulaminowi uczniowskiemu i regulaminowi wewnątrzszkolnego oceniania tak jak uczniowie oddziałów ogólnodostępnych.