Terminy spotkań z rodzicami w I semestrze roku szkolnego 2018/2019:

Zebranie informacyjne - 13 września 2018 r.

Konsultacje indywidualne - "Dzień otwartej szkoły"

Spotkania z wychowawcami i nauczycielami poszczególnych przedmiotów,
w godzinach 1700- 18
00

Terminy spotkań w I semestrze:

 

Terminy spotkań w II semestrze:

 

Wywiadówki

śródroczna -

końcoworoczna -

Poinformowanie uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych:

oceny śródroczne -

oceny roczne -