Terminy spotkań z rodzicami w I semestrze roku szkolnego 2017/2018:

Zebranie informacyjne - 14 września 2017 r.

Konsultacje indywidualne - "Dzień otwartej szkoły"

Spotkania z wychowawcami i nauczycielami poszczególnych przedmiotów,
w godzinach 1700- 18
00

Terminy spotkań w I semestrze:

16 listopada 2017 r.

Terminy spotkań w II semestrze:

22 marca 2018 r.

Wywiadówki

śródroczna - 18 stycznia 2018 r.

końcoworoczna - 24 maja 2018 r.

Poinformowanie uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych:

oceny śródroczne - do 22.12.2017r.

oceny roczne - do 23.05.2018r.